Menu
Koszyk
Masz żadnych produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności MEBLESID.PL

1. Wprowadzenie

Ochrona informacji dotyczących Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo istotna, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, abyś czuł się bezpiecznie, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Polityka prywatności ma charakter ogólny i przedstawia najistotniejsze wątki związane z przetwarzaniem danych. Zdefiniowaniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy informacyjne, które będziesz otrzymywał w trakcie zbierania Twoich danych. Użyte w tekście sformułowania takie jak „my”, „nasze”, „nas”, „sprzedawca”, „administrator” itp. odnoszą się bezpośrednio do firmy MEBLESID decydującej o celu przetwarzania danych zgodnie z tym oświadczeniem.

Dane kontaktowe firmy:

MEBLESID

Bielicha Ul. Wrzosowa 10

26-601 Bielicha

Adres e-mail: kontakt@meblesid.pl


2. Kiedy zbieramy twoje dane osobowe ?

Meblesid każdorazowo gromadzi dane w ramach prowadzenia działalności i świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy, ponadto zbieramy dane kiedy:

- przebywasz na naszej stronie internetowej,

- wypełniasz formularz kontaktowy,

- dokonujesz zakupów na naszej stronie internetowej lub kontaktujesz się z nami telefonicznie,

- kierujesz do nas zapytania poprzez chatbot lub inne komunikatory społecznościowe,


3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe ?

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w momencie, w którym jest to niezbędne do wykonania świadczonych przez nas usług. Dane, jakie będziemy przetwarzać to:

a) Świadczenie usług drogą elektroniczną,

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych ppkt a)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży, lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

b) w celach marketingowych,

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora.

Okres przechowywania danych ppkt b) :

Przez okres, w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.

c) Wyrażenie przez Klienta opinii,

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii.

Okres przechowywania danych ppkt c)

Przez okres, w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.

d) Zapytanie o kontakt,

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych ppkt d)

Przez okres niezbędny do jego obsługi, nie dłużej niż 3 miesiące, jeśli zrezygnujesz z umowy, bądź wcześniej cofniesz zgodę.
W przypadku reklamacji lub gwarancji – przez czas niezbędny do jej realizacji i zweryfikowania roszczenia.

e) Zawarcie i wykonanie usługi lub umowy,

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych ppkt e)

Przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w tym przedawnienia zobowiązań.

f) Prowadzenie ewidencji rachunkowej,

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Okres przechowywania danych ppkt f)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).


4. Pliki cookies

Jako firma MEBLESID używamy plików cookies (ciasteczka), są to krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej nasz sklep.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych oraz przede wszystkim dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies.


5. Jakie dane przetwarzamy?

W ramach swojej działalności MEBLESID wykorzystuje następujące dane:

- dane identyfikacyjne klienta tj. imię, nazwisko

- dane przeznaczone do kontaktu tj. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny

- dane dotyczące konta tj. dane logowania, adres e-mail

- dane dotyczące przesyłki oraz dostawy tj. lokalizacja przesyłki, miejsce dostawy, liczba sztuk

- dane dotyczące finansów tj. numer konta bankowego, faktury, ewidencja sprzedaży

- dane dotyczące gwarancji oraz reklamacji

- dane podmiotów gospodarczych tj. numer NIP, nazwa firmy, dane identyfikacyjne klienta

- dane, które są generowane automatycznie tj. numer IP


6. Czy używamy wtyczek do mediów społecznościowych?

Tak, używamy takich wtyczek. W przypadku logowania się do naszego serwisu internetowego przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej np. Facebook, Instagram lub inne, zgadzasz się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika tego serwisu.


7. Kto jeszcze ma dostęp do twoich danych za pośrednictwem naszej firmy?

MEBLESID może udostępnić twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

- pracownicy i współpracownicy firmy MEBLESID, którzy mogą mieć dostęp do twoich danych osobowych, gdyż jest to niezbędne do wykonywania przez te osoby ich zadań wynikających z umowy i tylko w takim przypadku pracownicy lub współpracownicy otrzymają dostęp do danych osobowych, co będzie równoznaczne z zobowiązaniem do zachowania całkowitej poufności.

- jeśli jest to wymagane prawem np. nakazem sądowym lub innym postępowaniem organów ścigania.

- podmiotom, które przetwarzają dane w naszym imieniu, lecz tylko według naszych określonych instrukcji.

- firmom kurierskim oraz podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu nadania przesyłki


8. Prawa osoby, której dane dotyczą:

- Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia- osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO

- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO)

- Prawo do sprzeciwu- osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e), (interes lub zadania publiczne) lub f), (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego

- W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności, lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.


9. Prywatność dzieci?

Treści zawarte na stronie firmy Meblesid nie są adresowane do osób poniżej 18 lat. Jeśli osoba poniżej 18 lat chciałaby skorzystać ze świadczonych przez nas usług, powinna sięgnąć po pomoc rodzica lub opiekuna. Jeśli osoba poniżej 18 lat mogła ujawnić dane osobowe, wtedy rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami pod adresem e-mail, a my usuniemy takie dane.


10. Czy będziemy wprowadzać zamiany w naszej polityce prywatności?

Tak, będziemy wprowadzać zmiany, może to wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub naszej oferty. Gdyby zaszła taka potrzeba MEBLESID będzie informował o zmianach stosownym komunikatem zamieszczonym na naszej stronie.


11. Postanowienie końcowe

Nasz sklep internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych, z którymi współpracujemy. Firma MEBLESID zaleca zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu na inne strony. Wyżej wymienione postanowienia odnoszą się wyłącznie do sklepu internetowego oraz firmy MEBLESID.

Close